starry night

16 tekstów – auto­rem jest star­ry night.

Człowiek, który nig­dy nie cier­piał nie do­ceni praw­dzi­wego szczęścia... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 marca 2014, 19:53

Stoimy po kos­tki w bag­nie kłam­stw,dławi­my się własną słabością, to­pimy w odmętach nałogu.. Da­jemy pochłonąć się rzeczywistości... 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 17 marca 2014, 18:01

Szcze­rość,spra­wied­li­wość, uczci­wość.. to cechy na które stać nielicznych, jak wielu każdy sam wie najlepiej... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 marca 2014, 20:42

Dziś ho­nor to słabość .. a bez­względność to siła ...a gdzie w tym wszys­tkim miej­sce dla człowieka... ? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 stycznia 2014, 20:36

Ra­ny krwa­wią, goją się, a bliz­ny pozostają... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 listopada 2013, 13:17

Mówią,że rodzi­ny się nie wy­biera, ale ja wyb­rałam ludzi którzy z przy­jaciół sta­li się rodziną, bo nie ważne są więzy krwi, lecz idee i pogląd na życie, które podziela­my... Ci którym po­wie­rzasz sek­re­ty i myśli są swoistą opoką, którzy po­magają, gdy zgu­bisz drogę, pot­rząsną, gdy zgu­bisz siebie.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 listopada 2013, 19:59

Gdy się pot­knęłam, nikt nie po­dał mi ręki. Wstałam sil­niej­sza niż przed­tem. Mądrzej­sza o ko­lejną porażkę... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 listopada 2013, 20:21

Wielu osób już z na­mi nie ma, ale po­zos­ta­nie po nich za­pach ulu­bionych per­fum, zdjęcia w al­bu­mie, pus­tka w ser­cu... Za­pamiętaj­my ich błysk oczu, os­tatnie pożegnanie.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 listopada 2013, 21:19

Ci którzy są wyjątko­wi szyb­ciej zni­kają, szyb­ciej zeg­nają się ze światem bo prze­rośli swą epokę .. są zbyt wrażli­wi zbyt kruchy na życie w tak bez­względnej rzeczywistości... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 października 2013, 18:11

Po­dob­no ludzie, którzy mówią do siebie są wyjątko­wo in­te­ligen­tni, a społeczeństwo twier­dzi że chorzy psychicznie ... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 października 2013, 00:06

starry night

Lepiej spłonąć od razu, niż tlić się powoli... ~ Kurt Cobain forever z okazji 20 rocznicy śmierci.. nadal grasz w moim sercu ..

Zeszyty
  • So true – Wier­sze wy­rażające prostą prawdę..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

starry night

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność